Bằng chứng thanh toán

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
70 du*******er 06:31 19/01/2018 Đã thanh toán $272,999 $1,48 $274,479
5.764,062
Chuyển khoản ngân hàng
69 ng*******05 13:27 18/01/2018 Đã thanh toán $46,647 $0,00 $46,647
979,594
PayPal
68 da*******23 13:19 18/01/2018 Đã thanh toán $10,292 $0,00 $10,292
216,129
Chuyển khoản ngân hàng
67 le*******nh 09:19 18/01/2018 Đã thanh toán $10,015 $0,00 $10,015
210,314
Chuyển khoản ngân hàng
66 qu*******ep 23:04 17/01/2018 Đã thanh toán $10,132 $0,00 $10,132
212,782
PayPal
60 10*******10 19:12 16/01/2018 Đã thanh toán $12,628 $0,00 $12,628
265,178
Chuyển khoản ngân hàng
59 11*******49 18:25 15/01/2018 Đã thanh toán $10,727 $0,00 $10,727
225,271
Chuyển khoản ngân hàng
58 le*******nh 17:36 15/01/2018 Đã thanh toán $11,013 $0,251 $11,264
236,537
Chuyển khoản ngân hàng
57 tr*******vn 08:15 15/01/2018 Đã thanh toán $10,936 $0,108 $11,044
231,923
Chuyển khoản ngân hàng
54 10*******44 23:11 14/01/2018 Đã thanh toán $36,309 $0,00 $36,309
762,484
Chuyển khoản ngân hàng
53 qu*******ep 17:46 14/01/2018 Đã thanh toán $10,049 $0,00 $10,049
211,035
PayPal
52 cu*******qn 18:42 11/01/2018 Đã thanh toán $11,25 $0,004 $11,254
236,335
Chuyển khoản ngân hàng
51 11*******90 15:23 11/01/2018 Đã thanh toán $10,601 $0,00 $10,601
222,622
Chuyển khoản ngân hàng
50 qu*******ep 10:04 11/01/2018 Đã thanh toán $10,077 $0,00 $10,077
211,611
PayPal
49 ng*******05 10:59 10/01/2018 Đã thanh toán $27,946 $0,00 $27,946
586,858
PayPal
48 cu*******qn 23:29 09/01/2018 Đã thanh toán $12,384 $0,006 $12,39
260,197
Chuyển khoản ngân hàng
47 10*******44 00:35 09/01/2018 Đã thanh toán $33,781 $0,019 $33,80
709,794
Chuyển khoản ngân hàng
46 cu*******qn 17:49 08/01/2018 Đã thanh toán $10,206 $0,004 $10,21
214,415
Chuyển khoản ngân hàng
45 qu*******ep 21:16 07/01/2018 Đã thanh toán $10,187 $0,00 $10,187
213,917
PayPal
44 cu*******qn 13:13 07/01/2018 Đã thanh toán $10,63 $0,006 $10,636
223,359
Chuyển khoản ngân hàng