Bằng chứng thanh toán

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
90 11*******49 13:12 01/02/2018 Đã thanh toán $37,184 $0,002 $37,186
780,904
Chuyển khoản ngân hàng
89 le*******nh 12:53 01/02/2018 Đã thanh toán $10,578 $0,00 $10,578
222,136
Chuyển khoản ngân hàng
88 do*******11 18:06 31/01/2018 Đã thanh toán $9,404 $0,619 $10,023
210,485
Chuyển khoản ngân hàng
87 11*******13 14:44 31/01/2018 Đã thanh toán $23,999 $0,00 $23,999
503,985
Chuyển khoản ngân hàng
86 qu*******ep 06:08 31/01/2018 Đã thanh toán $10,465 $0,001 $10,466
219,787
PayPal
85 ng*******05 13:08 30/01/2018 Đã thanh toán $33,326 $0,00 $33,326
699,847
PayPal
84 an*******et 07:43 29/01/2018 Đã thanh toán $25,296 $0,098 $25,393
533,257
Chuyển khoản ngân hàng
83 qu*******ep 18:38 28/01/2018 Đã thanh toán $10,068 $0,00 $10,068
211,419
PayPal
82 ti*******ne 16:02 27/01/2018 Đã thanh toán $128,707 $0,00 $128,707
2.702,845
Chuyển khoản ngân hàng
81 tr*******vn 11:29 27/01/2018 Đã thanh toán $11,623 $0,009 $11,632
244,277
Chuyển khoản ngân hàng
80 wa*******an 01:08 27/01/2018 Đã thanh toán $5,248 $4,76 $10,009
210,184
Chuyển khoản ngân hàng
79 vh*******90 19:02 26/01/2018 Đã thanh toán $10,144 $0,00 $10,144
213,015
Chuyển khoản ngân hàng
78 le*******nh 09:53 26/01/2018 Đã thanh toán $11,148 $0,00 $11,148
234,099
Chuyển khoản ngân hàng
77 qu*******ep 22:59 25/01/2018 Đã thanh toán $11,01 $0,00 $11,01
231,203
PayPal
76 ng*******05 13:06 25/01/2018 Đã thanh toán $43,44 $0,00 $43,44
912,244
PayPal
75 le*******nh 08:27 24/01/2018 Đã thanh toán $15,597 $0,407 $16,004
336,090
Chuyển khoản ngân hàng
74 qu*******ep 22:02 23/01/2018 Đã thanh toán $10,046 $0,00 $10,046
210,965
PayPal
73 11*******13 03:07 23/01/2018 Đã thanh toán $29,20 $0,00 $29,20
613,203
Chuyển khoản ngân hàng
72 10*******44 07:24 22/01/2018 Đã thanh toán $44,625 $0,00 $44,625
937,128
Chuyển khoản ngân hàng
71 qu*******ep 14:25 21/01/2018 Đã thanh toán $10,11 $0,00 $10,11
212,307
PayPal