Bằng chứng thanh toán

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
78 le*******nh 09:53 26/01/2018 Đã thanh toán $11,148 $0,00 $11,148
234₫
Chuyển khoản ngân hàng
77 qu*******ep 22:59 25/01/2018 Đã thanh toán $11,01 $0,00 $11,01
231₫
PayPal
76 ng*******05 13:06 25/01/2018 Đã thanh toán $43,44 $0,00 $43,44
912₫
PayPal
75 le*******nh 08:27 24/01/2018 Đã thanh toán $15,597 $0,407 $16,004
336₫
Chuyển khoản ngân hàng
74 qu*******ep 22:02 23/01/2018 Đã thanh toán $10,046 $0,00 $10,046
211₫
PayPal
73 11*******13 03:07 23/01/2018 Đã thanh toán $29,20 $0,00 $29,20
613₫
Chuyển khoản ngân hàng
72 10*******44 07:24 22/01/2018 Đã thanh toán $44,625 $0,00 $44,625
937₫
Chuyển khoản ngân hàng
71 qu*******ep 14:25 21/01/2018 Đã thanh toán $10,11 $0,00 $10,11
212₫
PayPal
70 du*******er 06:31 19/01/2018 Đã thanh toán $272,999 $1,48 $274,479
5.764₫
Chuyển khoản ngân hàng
69 ng*******05 13:27 18/01/2018 Đã thanh toán $46,647 $0,00 $46,647
980₫
PayPal
68 da*******23 13:19 18/01/2018 Đã thanh toán $10,292 $0,00 $10,292
216₫
Chuyển khoản ngân hàng
67 le*******nh 09:19 18/01/2018 Đã thanh toán $10,015 $0,00 $10,015
210₫
Chuyển khoản ngân hàng
66 qu*******ep 23:04 17/01/2018 Đã thanh toán $10,132 $0,00 $10,132
213₫
PayPal
60 10*******10 19:12 16/01/2018 Đã thanh toán $12,628 $0,00 $12,628
265₫
Chuyển khoản ngân hàng
59 11*******49 18:25 15/01/2018 Đã thanh toán $10,727 $0,00 $10,727
225₫
Chuyển khoản ngân hàng
58 le*******nh 17:36 15/01/2018 Đã thanh toán $11,013 $0,251 $11,264
237₫
Chuyển khoản ngân hàng
57 tr*******vn 08:15 15/01/2018 Đã thanh toán $10,936 $0,108 $11,044
232₫
Chuyển khoản ngân hàng
54 10*******44 23:11 14/01/2018 Đã thanh toán $36,309 $0,00 $36,309
762₫
Chuyển khoản ngân hàng
53 qu*******ep 17:46 14/01/2018 Đã thanh toán $10,049 $0,00 $10,049
211₫
PayPal
52 cu*******qn 18:42 11/01/2018 Đã thanh toán $11,25 $0,004 $11,254
236₫
Chuyển khoản ngân hàng