Bằng chứng thanh toán

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
1742 th*******90 07:13 06/12/2018 Đã thanh toán $10,202 $0,00 $10,202
214,242
Chuyển khoản ngân hàng
1741 Sa*******ro 00:36 06/12/2018 Đã thanh toán $81,561 $0,00 $81,561
1.712,778
Chuyển khoản ngân hàng
1740 le*******nh 22:35 05/12/2018 Đã thanh toán $44,147 $0,00 $44,147
927,089
Chuyển khoản ngân hàng
1739 My*******94 21:33 05/12/2018 Đã thanh toán $10,031 $0,00 $10,031
210,657
Chuyển khoản ngân hàng
1738 10*******13 17:19 05/12/2018 Đã thanh toán $41,896 $0,00 $41,896
879,818
PayPal
1737 lo*******en 12:46 05/12/2018 Đã thanh toán $10,006 $0,00 $10,006
210,122
Chuyển khoản ngân hàng
1736 ki*******em 11:55 05/12/2018 Đã thanh toán $10,032 $0,00 $10,032
210,680
Chuyển khoản ngân hàng
1734 10*******36 11:26 05/12/2018 Đã thanh toán $10,119 $0,00 $10,119
212,493
Chuyển khoản ngân hàng
1733 ti*******06 10:27 05/12/2018 Đã thanh toán $10,008 $0,00 $10,008
210,178
PayPal
1732 sy*******35 00:31 05/12/2018 Đã thanh toán $15,63 $0,00 $15,63
328,228
PayPal
1731 10*******00 23:58 04/12/2018 Đã thanh toán $10,058 $0,00 $10,058
211,208
PayPal
1730 10*******73 23:17 04/12/2018 Đã thanh toán $30,769 $0,00 $30,769
646,139
Chuyển khoản ngân hàng
1729 10*******39 22:10 04/12/2018 Đã thanh toán $10,301 $0,00 $10,301
216,321
Chuyển khoản ngân hàng
1728 an*******02 21:11 04/12/2018 Đã thanh toán $20,063 $0,029 $20,091
421,920
Chuyển khoản ngân hàng
1727 10*******23 20:37 04/12/2018 Đã thanh toán $10,18 $0,00 $10,18
213,780
Chuyển khoản ngân hàng
1726 Ki*******01 19:39 04/12/2018 Đã thanh toán $10,304 $0,00 $10,304
216,384
Chuyển khoản ngân hàng
1725 10*******49 17:17 04/12/2018 Đã thanh toán $10,705 $0,00 $10,705
224,811
Chuyển khoản ngân hàng
1724 10*******34 08:50 04/12/2018 Đã thanh toán $11,712 $0,00 $11,712
245,942
Chuyển khoản ngân hàng
1723 fr*******cc 03:56 04/12/2018 Đã thanh toán $12,964 $0,00 $12,964
272,254
PayPal
1722 au*******an 01:36 04/12/2018 Đã thanh toán $22,019 $0,00 $22,019
462,399
Chuyển khoản ngân hàng