Làm cách nào để rút tiền từ MegaURL.IN ?

Bạn có thể thực hiện yêu cầu rút tiền khi bạn đạt tối thiểu 10 USD

Bước 1: Cập nhật thông tin thanh toán của bạn

Truy cập trang này : https://megaurl.in/member/users/profile và cập nhật thông tin của bạn (đặc biệt là phương pháp thanh toán và tài khoản nhận tiền ...)

Hiện tại, chúc tôi đang hỗ trợ các cổng thanh toán sau :

Đặc biệt lưu ý : thông tin rút tiền phải được cập nhật trước khi thực hiện lệnh rút

Đối với cổng thanh toán PayPal, bạn vui lòng điền thông tin tài khoản nhận tiền PayPal

Đối với cổng thanh toán qua ngân hàng, bạn vui lòng điền chi tiết các nội dung sau : 

Lưu ý : thông tin thanh toán phải được cập nhật trước khi yêu cầu lệnh rút, các lệnh rút thiếu thông tin chúng tôi sẽ để trạng thái treo và ngừng thanh toán.

Bước 2 : tiến hành rút tiền

Chúng tôi có 5 trạng thái :

Xin lưu ý : 

Hy vọng bạn kiếm được thật nhiều tiền từ MegaURL.IN

Đội ngũ MegaURL !

Published on: 11/11/17, 10:08 AM